สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration
News
แจ้งถึงแก่กรรม นายกพัด โพธิ์จันทร์ บิดาของนางสุรภี ปรีดานนท์ ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง แจ้งพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐพัชร์ (อำนวย อินทุภูติ) ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลฎีกา บิดาของนายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แจ้งถึงแก่กรรม นางศรีพรรณ เมืองลือ มารดาของนายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่ แจ้งถึงแก่กรรม นางสมจิตร ขาวสุวรรณ์ มารดาของนาง จรัสศรี ก๋งน้อย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งถึงแก่กรรม นางรัตนาภรณ์ กุมารติ มารดาของนางสุชาดา แก้วจงประสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image