สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้

                   ด้วยปรากฏว่าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

                   สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” บัญชีเลขที่ 860-0-10481-5  และสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการบริจาคเงิน  ได้ที่ www.gad.coj.go.th    แล้วส่งแบบแจ้งการบริจาคและสำเนาใบรับฝากเงินไปยังสำนักบริหารกลาง ทาง Email: [email protected] ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (การบริจาคนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


image เอกสารแนบ