สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๘๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนดำเนินการ  ดังนี้

                   ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   ๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   ๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   ๔. จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   ในการนี้  สำนักบริหารกลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำนักแผนงานและงบประมาณจะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ