สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

การงดจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2564

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อ

ในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประธานศาลฎีกามีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบุคลากรในศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นว่าการจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม

กรณีกิจกรรมบำเพ็ญกุศล   จัดพิธีสงฆ์ และพิธีการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

อาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล จัดพิธีสงฆ์ และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ยกเว้น กรณีที่ได้มีการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมนี้แล้ว และไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานได้

ให้ดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ. 2548

และมาตรการที่รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กำหนด

พร้อมทั้งประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้ยึดหลักตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว40(ป) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณดังกล่าวได้ สำหรับกิจกรรมอื่น

ขอให้ศาลพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


image เอกสารแนบ