สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการ”


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ