สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

เชิญรับฟังบรรยายหัวข้อ “ปลดหนี้ มีเงินออม สไตล์มนุษย์เงินเดือน”

ด้วยคณะทำงานด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม(Green Court)

โดยสำนักบริหารกลาง ได้กำหนดจัดการบรรยายหัวข้อ “ปลดหนี้ มีเงินออม สไตล์มนุษย์เงินเดือน”

โดยคุณโจ มณฑานี ตันติสุข  วิทยากรอิสระ และเจ้าของผลงานหนังสือ “เงินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน”

และ “คนชนะหนี้” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. 

ในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ Facebook Live เพจสื่อศาล

จากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง

เข้าใจถึงสาระสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการบริหารจัดการเงิน เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอันมั่งคั่ง

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย     

ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ

และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในแบบตอบรับผ่านระบบ QR Code ท้ายหนังสือนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ Facebook Live

สามารถนับเป็นการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง /S (IDP) จำนวน ๒ ชั่วโมง


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ