Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การบันทึกข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566image

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูล

ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่าง ๆ

รวมถึงการติดตาม กำกับ ประเมินผล ให้คำแนะนำ

ชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการตรวจราชการของผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการบันทึกข้อมูลปัญหาข้อขัดข้อง

จากการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมบันทึกข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยดำเนินการผ่านโปรแกรมแบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปที่เว็ปไซต์สำนักบริหารกลาง https ://gad.coj.go.th

(หัวข้อ แบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหารศาลยุติธรรม

ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการบันทึกข้อมูล

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2513 0831

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


image เอกสารแนบ