Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖image

          ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ในนามศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
          ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง  และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินพระราชทานดังกล่าว โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านรวบรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้ 

          ๑. กรณีเป็นเงินสด ส่งสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น ๓  ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
          ๒. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานศาลยุติธรรม (กฐินพระราชทาน)”
              ๒.๑  ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม บัญชีเลขที่ ๐๕๑๐๙๐๓๑๙๑๖-๔
              ๒.๒  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลยุติธรรม บัญชีเลขที่ ๙๘๕-๒-๐๐๖๖๖-๕
              ๒.๓  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลอาญา บัญชีเลขที่ ๘๖๐-๐-๑๒๗๔๑-๖
      
 


image เอกสารแนบ