Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

“โครงการศาลยุติธรรมร่วมใจเป็นผู้ให้ที่ยั่งยืน” บริจาคเงินมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)image

          ด้วยประธานศาลฎีกามีดำริให้รับบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 – 2568 ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 2 ส่งเสริมและเผยแพร่คำพิพากษาและการปฏิบัติงานอื่นของศาลยุติธรรมเพื่อแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อสังคม โดยเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมของศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมโดยคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคเงินมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการศาลยุติธรรมร่วมใจเป็นผู้ให้ที่ยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรในศาลยุติธรรม รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้มีโอกาสร่วมกันเป็นผู้ให้ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีความเสียสละ เสริมสร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ผ่านทางโครงการดังกล่าว
          ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคเงินมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) จึงจัดทำ “โครงการศาลยุติธรรมร่วมใจเป็นผู้ให้ที่ยั่งยืน” และเห็นสมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมและสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งบุคคลภายนอกทราบ


image เอกสารแนบ