Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖image

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเชิญชวนสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

                   ๒. ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”  บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖


image เอกสารแนบ