สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                   ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้

                   ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่

โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๔. จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางเว็บไซต์

กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๕. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

สำนักแผนงานและงบประมาณจะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป


image เอกสารแนบ