สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนดำเนินการจัดพิธีการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

                   ๑. กิจกรรมที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

                       ๑.๑ กำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

                       ๑.๒ กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๓ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๔ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๕ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนดำเนินการจัดพิธีการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

                   ๑. กิจกรรมที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

                       ๑.๑ กำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

                       ๑.๒ กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๓ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๔ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                       ๑.๕ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕


image เอกสารแนบ