สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและด้านอื่น ๆ ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวับที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ โดยรัฐบาลได้ประกาศยกระดับ มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาด ลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป ในการนี้ คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการดำเนินการตามแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและ ด้านอื่น ๆ ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวับที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพี่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแจังเรี่องดังกล่าวมาเพี่อทราบและปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรด แจ้งให้ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย ทั้งนี้ได้แจ้ง การประกาศเรื่องดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อีกทางหนี่งด้วยแล้ว ซึ่งสามารถ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


image เอกสารแนบ