สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

ขอให้หน่วยงานสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดหมวกของข้าราชการตุลาการทุกท่านในหน่วยงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ว่าด้วยเครื่องแบบของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2563 

โดยข้อ 2 ของระเบียบฯ ระบุว่า ระเบียบนี้จะใช้บังคับเมื่อใดให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม นั้น

                   สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอให้หน่วยงานสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดหมวกของข้าราชการตุลาการทุกท่าน

ในหน่วยงาน ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนดำเนินการจัดส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม ทาง E-mail : kanthalee.p@coj.go.th

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 รายละเอียดขนาดของหมวก ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ