สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร

ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี Chula Zero Waste และ Zero West Yolo Co.,Ltd

จัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ ประจำปี 2562

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก โดยในปีนี้ใช้นโยบาย "รู้ ลด เลิก" การสร้างขยะเพื่อลดมลพิษ

website: zero-waste


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ