สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration
image

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา

ห้องบอลรูม ๒ ชั้น ๓  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ