สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยรัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  ภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้  จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                   สำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  โดยให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

                   ๑. พิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ธงอักษรพระนามาภิไธย สท. ร่วมกับธงชาติ  และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว  รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์  พร้อมเครื่องราชสักการะ  และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ทำการของหน่วยงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

                   ๒. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  พร้อมพระฉายาลักษณ์  ลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

                   ๓. พิจารณาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  นำโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพร ชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  โดยขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ  การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว  ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   ๔. พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การจัดการอุปกรณ์และเครื่องใช้จำเป็นในการสร้างงานและสร้างอาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

                   ๕. การพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔  ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ เป็นต้น

ทั้งนี้  การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๑๑๙ (ป)  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ