สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การงดจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม

ในระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม

กรณีกิจกรรมบำเพ็ญกุศล จัดพิธีสงฆ์ และพิธีการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

อาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงเห็นควรงดการจัด   

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล จัดพิธีสงฆ์ และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ยกเว้น กรณีที่ได้มีการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมนี้แล้ว และไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานได้

ให้ดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

และมาตรการที่รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนด

พร้อมทั้งประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ยึดหลักตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว8(ป) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

โดยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณดังกล่าวได้ สำหรับกิจกรรมอื่น

ขอให้ศาลพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


image เอกสารแนบ