สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักบริหารกลาง

เรื่อง  ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้จะถึงกำหนดตามหมายกำหนดการวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศกนี้แล้ว  ดังนั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรและในต่างประเทศได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้  สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กับประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามสถานที่ของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th


image เอกสารแนบ