สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่  ๒๑  เมษายนของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรมและเป็นประเพณีสืบทอดต่อเนื่องกันมาที่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรทั่วประเทศ ร่วมใจกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม  สำหรับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จะครบรอบ  ๑๓๗  ปี ศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม  ในระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  ประกอบด้วยกิจกรรม

                    ๑. กิจกรรมบำเพ็ญกุศล  จัดพิธีสงฆ์  หรือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

                    ๒. กิจกรรมทางวิชาการ  จัดสัมมนาทางวิชาการด้านกฎหมาย  จัดเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายหรือจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับงานศาลยุติธรรม  ฯลฯ

                    ๓. กิจกรรมสาธารณประโยชน์  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เช่น  การปลูกต้นไม้  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริจาคโลหิต  การร่วมกันประหยัดพลังงาน  การบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ

                   ในการนี้  ขอความร่วมมือท่านจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  ตามความเหมาะสม  เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้  การเบิกจ่ายงบประมาณให้ยึดหลักตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม  ด่วนที่สุด  ที่  ศย  ๐๑๕/ว  ๘  (ป)  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้


image เอกสารแนบ