Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การรายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม image

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๕/ว ๒๕๒ (ป) ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓

2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๕/ว ๙๕ (ป) ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจและ

หน้าที่ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับผ่านระบบรายงานผลออนไลน์
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

จึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจ

และหน้าที่ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ รายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวผ่านทางระบบรายงานผลออนไลน์

ตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง

โดยจะเปิดระบบให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป ทั้งนี้
ได้จัดส่ง “ชื่อผู้ใช้ (Username)” และ “รหัสผ่าน (Password)”

ให้ทางไปรษณีย์เพื่อเข้าสู่ระบบรายงานตามขั้นตอนและวิธีการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ