Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แนวทางการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖image

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

                   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนากับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในจังหวัด

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้      

๒. พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต หรืออย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่เห็นสมควร      

๓. พิจารณาจัดพิธีบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เช่น ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์ โดยให้ซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก       

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๑ – ๓ ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้

                   อนึ่ง สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมงดจัดกิจกรรมรื่นเริง

เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


image เอกสารแนบ