สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

                   ด้วยวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันฉัตรมงคล

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

                   สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

                   ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ

ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

                   ๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว

ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

                   ๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน

ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

                   ๔. จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

                   สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

สำนักแผนงานและงบประมาณจะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


image เอกสารแนบ