สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติงานนอกลถานที่ตั้งของหน่วยงาน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/พิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕  คลิ๊ก


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ