สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

สถานการณ์ภัยพิบัตินํ้าท่วมปี ๒๔๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ

และจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

ของทางราชการและบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัด

อันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและบุคลากรของศาลยุติธรรม

ทั้งต่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและการดำรงชีวิตประจำวัน

จึงขอให้ทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

โดยขอให้หน่วยงาน ทบทวนและซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันและขจัดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

และบริหารราชการตามแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงและหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดเกิดปัญหาข้อขัดข้องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

หรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางบริหารจัดการดังกล่าวได้

ขอให้รายงานไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ