สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญชวนบุคลากรของศาลยุติธรรมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ด้วยขณะนี้เกิดเหตุอุทกภัยฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงบริเวณอาคารที่ทำการศาลยุติธรรมด้วย

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแสดงความห่วงใยมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรมและบุคลากรต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

                   ในการนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนบุคลากรของศาลยุติธรรมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

โดยใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”

บัญชีเลขที่ 860-0-10481-5 และสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการบริจาคเงิน

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  ได้ที่ www.gad.coj.go.th แล้วส่งแบบแจ้งการบริจาคเงิน

และสำเนาใบรับฝากเงินไปยังสำนักบริหารกลาง ทาง Email: kanthalee.p@coj.go.th

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (การบริจาคนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)


image เอกสารแนบ