สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมรายงานความเสียหายจากอุทกภัย

ด้วยขณะนี้เกิดเหตุอุทกภัยฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงบริเวณอาคารที่ทำการศาลยุติธรรมด้วย

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแสดงความห่วงใยมายังข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

                   ในการนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

และเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอให้ศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

รายงานความเสียหายไปยังสำนักบริหารกลางทาง Email: kanthalee.p@coj.go.th

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้


image เอกสารแนบ