สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๑๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซี่งในปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจชองคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจัาอยู่หัว

ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน

๒. จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธง ของส่วนราชการ

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน และมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจัาหน้าที่ และผู้เชิญธงชาติ รวม ๑๒ คน

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีคอพับแชนยาว

ทั้งนี้ใหัดำเนินการ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด

๓. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหัส่วนราชการมีหนังสือรายงานผล การจัดกิจกรรม ฯ

พร้อมภาพประกอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ในภาพรวมให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป


image เอกสารแนบ