สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

บัญชีรายชื่อหน่วยงานในสังกัดของข้าราชการตุลาการที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  

ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ให้กับข้าราชการตุลาการ จำนวน 2,278 ราย

และให้สำนักบริหารกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเครื่องหมายดังกล่าวให้แก่ข้าราชการตุลาการ นั้น

                   สำนักงานศาลยุติธรรม ขอส่งมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายดังกล่าว

โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตุลาการได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกลาง

และตอบแบบตอบรับตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ