สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

   ด้วยวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                   สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

                                ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)  ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

                   ๒. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

หน่วยงานในกรุงเทพมหานครให้พิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้

                   ๓. พิธีวางพวงมาลา  และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้

                                ๔. พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ที่พระลานพระราชวังดุสิต  ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลยุติธรรมจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เป็นเวรพระราชพิธี รัฐพิธี ต่อไป 

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ