สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ Facebook Live เพจสื่อศาล สรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “138 ปี COJ Run Together”

ด้วยคณะทำงานด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม(Green Court)

โดยสำนักบริหารกลาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “138 ปี COJ Run Together”

โดยจัดให้มีการทบทวนความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้ห่างไกลโรค

และประกาศสรุปผลคะแนนการแข่งขันสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง ผ่านระบบ Virtual Run

และการส่งภารกิจสร้างเสริมสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓  เวลา 09.30 – 11.30 น.

              ในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ Facebook Live

เพจสื่อศาลจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา    

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในแบบตอบรับผ่านระบบ QR Code ท้ายหนังสือนี้


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ