สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

                   สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดังนี้

                   ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมเครื่องราชสักการะ  และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล  รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว  ประดับไฟตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  ตลอดจนจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ด้วยความสมัครใจ  ส่วนการประดับไฟและระยะเวลาการประดับให้พิจารณาตามความเหมาะสม

                   ๒. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  นำโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์  กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  โดยขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒  และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อนึ่ง  หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ