สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  รัฐบาลได้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

                   สำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

                   ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล  รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดจนประดับไฟ  ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการด้วยความสมัครใจ  ส่วนการประดับไฟและระยะเวลาการประดับให้พิจารณาตามความเหมาะสม

          ๒. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นำโดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  โดยขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว  ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อนึ่ง  หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ