สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 005/ว 95 (ป) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

          2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 005/ว 39 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545

          3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ศย ที่ 005/ว 403 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code การรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับผ่านแบบรายงานออนไลน์

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งยกเลิกข้อความในหนังสือที่อ้างถึง 2 และมีคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 542/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับ และหน้าที่อื่นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับได้มีหนังสือที่อ้างถึง 3 แจ้งให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 29          ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับจะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติและการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่บันทึกลงในทะเบียนข่าวสารลับอย่างน้อยทุก       6 เดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและสั่งการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 29 และข้อ 29/1 แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณการใช้กระดาษ จึงให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 542/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับ และหน้าที่อื่นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ทุก 6 เดือน ของปี พ.ศ. โดยครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคมของปี พ.ศ. และครั้งที่ 2 รายงานภายในที่ 15 มกราคมของปี พ.ศ.ถัดไป ผ่านแบบรายงานออนไลน์ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้


image เอกสารแนบ