สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆระหว่างวันที่ 22 มิถุนายนถึง 15 กันยายน 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี คณะทำงานด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม(Green Court) โดยสำนักบริหารกลาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 138 ปี COJ Run Together ซึ่งเป็นการแข่งขันส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทางระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ Virtual Run และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอื่น กำหนดระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมีการเพิ่มกิจกรรม      ทางกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนักบริหารกลาง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งรายชื่อข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงาน  (Health Agent ประจำหน่วยงาน) จำนวน 1 คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหน่วยงานและประสานงานกับสำนักบริหารกลาง ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
  2. เปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธร รมในทุกหน่วย ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Health Agent ประจำหน่วยงาน รายละเอียดชื่อทีม จำนวน ใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
  3. เปิดระบบให้ผู้มีสิทธิสมัครลงทะเบียนทางระบบ Line ระหว่างวันที่ 15-21    มิถุนายน 2563 พร้อมทดลองระบบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเริ่มกิจกรรมจริงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
  4. สามารถติดตามกติกา หลักเกณฑ์ รายละเอียดการแนะนำการใช้งานระบบ Virtual Run วิธีการติดตามผลสุขภาพ แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน และของรางวัลต่างๆ        ผ่านระบบ Streaming และ Facebook Live เพจสื่อศาล ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของการ   เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกลาง gad.coj.go.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    ได้ที่นางสาววรรณนิภา วลานันทฤทธิ์ หรือ นายเทียนทอง ลี้วิชัย โทร ๐ ๒๕๑๓ 7965

                   

กดที่รูป


 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ