สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ศย 005 ว58(ป) ลว.20 มี.ค.2563 โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.๒)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล e-Phonebook v.2 เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในการสืบค้นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                        สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อมูล e-Phonebook v.2  แล้ว ปรากฏว่ามีบางหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

                   1. ให้ดำเนินการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลที่มีรายชื่อโยกย้ายรอบเมษายน 2563 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในวันที่ 1 เมษายน 2563 หากบุคคลที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้มีรายชื่อโยกย้ายให้หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ดูแลระบบ (Admin) แจ้งมายัง สำนักบริหารกลาง เพื่อเปลี่ยนสิทธิเป็นผู้ใช้งานทาง QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วนงานฯ เป็นต้น ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่หน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล e-Phonebook v.2  

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม สามารถสืบค้นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ e-Phonebook v.2 ได้ หากหน่วยงานมีปัญหาขัดข้องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลาง (นางสาวกรรณิการ์ เกิดจันทะ หรือนางสุชญา แสงเทศ ชัยรัตน์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2260 หรือ 0 2541 2186


image เอกสารแนบ