สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล

 

ตามที่ สานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล รายงานความเสียหายพร้อมมูลค่าความเสียหาย โดยให้ผู้อานวยการศาลรับรองข้อมูล แล้วส่งไปยังสานักบริหารกลางทางอีเมล grad@coj.go.th ภายในวันที่ 18 ก.ย. 62 บัดนี้ สานักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล โดยช่วยเหลือตามความเสียหายจริงไม่เกิน 7,000 บาท แก่บุคลากรของศาลยุติธรรม จานวน 18 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของศาล 8 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จานวน 126,000 บาท ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานแจ้งผู้ได้รับความเสียหายในสังกัดของตนตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลความเสียหาย หากพบข้อผิดพลาด ให้แจ้ง ส่วนช่วยอานวยการ สานักบริหารกลาง 0 2541 2258 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562


image เอกสารแนบ