สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

กฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม  กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒  ในนามศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   ในการนี้  สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด  รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินพระราชทานดังกล่าว  โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านรวบรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ดังนี้

                   ๑. กรณีเป็นเงินสด  ส่งสำนักการคลัง  สำนักงานศาลยุติธรรม  อาคารศาลอาญา  ชั้น ๓  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

                   ๒. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี “สำนักงานศาลยุติธรรม (กฐินพระราชทาน)”

                       ๒.๑  ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม  บัญชีเลขที่ ๐๕๑๐๙๐๓๑๙๑๖๔

                       ๒.๒  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลยุติธรรม

                             บัญชีเลขที่ ๙๘๕-๒-๐๐๖๖๖-๕

                       ๒.๓  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว  ๓๓

                             บัญชีเลขที่  ๐๑๑-๐-๐๓๓๖๒-๐  หรือโอนเงินผ่านทางคิวอาร์โค้ด (QR Code)

                   ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ แล้ว  ขอความกรุณาส่งแบบแจ้งการส่งเงินพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  สำนักงานศาลยุติธรรมโดยด่วนทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๔, ๐ ๒๕๔๑ ๐๒๐๓  ส่วนศาลยุติธรรมในสังกัดภาคให้แจ้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคเพื่อทราบด้วย

๔. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีฯ  ผ่านทางระบบออนไลน์ให้สำนักบริหารกลาง  สำนักงานศาลยุติธรรม  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณของทางราชการได้  สำหรับเอกสารต่างๆ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบนี้


image เอกสารแนบ