สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางถนอม อำไพเทศ มารดาของนางสาวอารีรัตน์ อำไพเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (พนักงานราชการ) สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๒ แจ้งว่า นางถนอม อำไพเทศ มารดาของนางสาวอารีรัตน์ อำไพเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (พนักงานราชการ) สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
   วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ