สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางบุญค้ำ บุรมัธนานนท์ มารดาของนายจตุรงค์ บุรมัธนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวงนนทบุรี

ด้วยศาลแขวงนนทบุรี แจ้งว่า นางบุญค้ำ บุรมัธนานนท์ มารดาของนายจตุรงค์ บุรมัธนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวงนนทบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อทางเดินอาหารรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีสวดพระอภิธรรม ๒ รอบ รอบแรก เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา รอบที่สอง เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ วัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


image เอกสารแนบ