สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายคิ่น ขุนเจริญ บิดาของ นางสาวจิฏฬฐิกรณ์ ขุนเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

ด้วยสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ แจ้งว่า นายคิ่น ขุนเจริญ บิดาของ นางสาวจิฏฬฐิกรณ์ ขุนเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดควนเนียง (เก่า) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
   วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดควนเนียง (เก่า) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 


image เอกสารแนบ