สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน 

ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และในต่างประเทศ

                เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ  ดังนี้

                ๑. ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารของหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณอาคารของหน่วยงานที่เหมาะสม 

โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธงชาติไทย  ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  พร้อมโต๊ะหมู่บูชา 

จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ปากกาสีน้ำเงิน  โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่หน่วยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ

ทั้งนี้  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๔๑ (ป)  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ