สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลอุทธรณ์ภาค ๗และศาลอุทธรณ์ภาค ๑

          ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๗ มีหนังสือที่ ศย ๒๐๗/๙๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒    แจ้งย้ายอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๗ หลังเดิม ไปเปิดทำการที่อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๗ หลังใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๖ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๔ ๐๓๕๐ – ๓๙๙ และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีหนังสือที่ ศย ๒๐๑/๘๕๔  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จากที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๑ หลังเดิม อาคารศาลอาญา ชั้น ๕, ๑๓ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคาร  ที่ทำการหลังใหม่ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๑ ๘๙๖๐ – ๐ ๒๑๑๑ ๘๙๖๙ โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่               ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป รายละเอียดที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ ปรากฏตามเอกสาร ดังแนบ


image เอกสารแนบ