สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางวาสนา เกาะน้ำใส มารดาของนางสาวอัญชลี เกาะน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม

ด้วยศาลจังหวัดนครพนม แจ้งว่า นางวาสนา เกาะน้ำใส มารดาของนางสาวอัญชลี เกาะน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ หอบ โรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
   วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ  ณ เมรุวัดกุดน้ำใส หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


image เอกสารแนบ