สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม แจ้งเวียนถึงแก่กรรม นางเจียมจิตต์ ช่วงไธสง มารดาของนางศิริวรรณ พวงลำใย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท

ด้วยศาลจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า แจ้งเวียนถึงแก่กรรม นางเจียมจิตต์ ช่วงไธสง มารดาของนางศิริวรรณ พวงลำใย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   วันที่ ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 


image เอกสารแนบ