สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายยิ้ม โพธิ์ประสิทธิ์ บิดาของนางสาวเพ็ญศรี โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า นายยิ้ม โพธิ์ประสิทธิ์ บิดาของนางสาวเพ็ญศรี โพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ศาลา ๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ศาลา ๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ