สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “Republic of Macedonia” เป็น “Republic of North Macedonia”

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ กต 0504/ว 501 ลงวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๒  แจ้งว่าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนียได้มีหนังสือแจ้งประเทศสมาชิกสหประชาติและผู้สังเกตการณ์ ถึงการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “Republic of Macedonia”เป็น “Republic of North Macedonia” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการถอดตัวสะกด   ชื่อประเทศดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า “สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังแนบ


image เอกสารแนบ